கருத்தான ஜெபம் 

கிருபை சத்திய தினதியானம்  ஏப்ரல் 21                 கருத்தான ஜெபம்          யாக்கோபு 5:13–20      ...

Read More