Daily Archive: April 20, 2018

0

 எஞ்சியிருக்கும் பாவம்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஏப்ரல் 20                      எஞ்சியிருக்கும் பாவம்             2இராஜா 14:1–22      ‘மேடைகள் மாத்திரம் அகற்றப்படவில்லை;’ (2இராஜா 14:4).      இது யாரைக் குறித்து...