தேவனின் உண்மைத்தன்மை 

கிருபை சத்திய தினதியானம் ஏப்ரல் 10              தேவனின் உண்மைத்தன்மை          எசே 26:1–21     ...

Read More