Daily Archive: April 9, 2018

0

இரண்டுவித போராயுதங்கள்

கிருபை சத்திய தினதியானம் ஏப்ரல் 9                   இரண்டுவித போராயுதங்கள்     2 கொரி 10:1–18      ‘எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக் கேற்றவைகளாயிராமல், அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்குத் தேவபலமுள்ளவைகளாயிருக்கிறது’ (2 கொரி 10:4).      ஒரு கிறிஸ்தவன் என்பவன் போர்...