இரண்டுவித போராயுதங்கள்

கிருபை சத்திய தினதியானம் ஏப்ரல் 9                   இரண்டுவித போராயுதங்கள்     2 கொரி 10:1–18     ...

Read More