Daily Archive: March 28, 2018

0

கர்த்தருக்கேற்ற ஊழியம்

கிருபை சத்திய தினதியானம் மார்ச் 28              கர்த்தருக்கேற்ற ஊழியம்          யோவான் 12:20–26       “ஒருவன் எனக்கு ஊழியஞ்செய்கிறவனானால் என்னைப் பின்பற்றக்கடவன், நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான்; ஒருவன் எனக்கு ஊழியஞ்செய்தால்...