வழிநடத்தும் கர்த்தர் 

 கிருபை சத்திய தின தியானம் மார்ச் 19          வழிநடத்தும் கர்த்தர்        ஆதி 46:1–27 ‘நான் தேவன்,...

Read More