Daily Archive: February 11, 2018

0

ஏற்ற வேளையிலே

கிருபை சத்திய தின தியானம் பிப்ரவரி 11                  ஏற்ற வேளையிலே           சங்கீதம் 145:1-21       ‘எல்லா ஜீவன்களின் கண்களும் உம்மை நோக்கிக்கொண்டிருக்கிறது; ஏற்ற வேளையிலே நீர் அவைகளுக்கு ஆகாரங்கொடுக்கிறீர்’ (சங் 145:15)....

https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/rbcindia/sermons/Year+of+2018/Sunday+Services/02.+February/3.+Living+with+contentment.mp3 0

ஆவிக்குரிய வாழ்கையின் 6 வது சூத்திரம் (போதுமென்ற மனதுடன் வாழுதல்)

ஆவிக்குரிய வாழ்கையின் 6 வது சூத்திரம் (போதுமென்ற மனதுடன் வாழுதல்)     போதுமென்ற மனதுடன் வாழுதல் – (Download Mp3)