வழிநடத்தும் தேவன்

கிருபை சத்திய தின தியானம் பிப்ரவரி 9              வழிநடத்தும் தேவன்        ஏசாயா 58:1-14      ...

Read More