பெலவீனங்களைத் தாங்குகிறவர்

கிருபை சத்திய தின தியானம் பிப்ரவரி 7         பெலவீனங்களைத் தாங்குகிறவர்        ரோமர் 8:26-39      ...

Read More