நோக்கமாயிருக்கும் கர்த்தர்

கிருபை சத்திய தினதியானம் ஆகஸ்ட் 30             நோக்கமாயிருக்கும் கர்த்தர்         சங் 101:1-8...

Read More