கர்த்தருக்கு ஒப்புக்கொடு

கிருபை சத்திய தினதியானம்  ஆகஸ்ட் 25             கர்த்தருக்கு ஒப்புக்கொடு          ஆதி 18:1-19...

Read More