கர்த்தருடைய வார்த்தை

கிருபை சத்திய தினதியானம்  ஆகஸ்ட் 24               கர்த்தருடைய வார்த்தை             ஏசாயா 40:1-8...

Read More