மனம் மாறா கர்த்தர்

கிருபை சத்திய தின தியானம்  ஆகஸ்ட் 19            மனம் மாறா கர்த்தர்            1சாமு 15:29-35...

Read More