Daily Archive: August 18, 2017

0

ஏற்ற வேளையிலே

கிருபை சத்திய தின தியானம்  ஆகஸ்ட் 18              ஏற்ற வேளையிலே          சங்கீதம் 145:1-21 “எல்லா ஜீவன்களின் கண்களும் உம்மை நோக்கிக்கொண்டிருக்கிறது; ஏற்ற வேளையிலே நீர் அவைகளுக்கு ஆகாரங்கொடுக்கிறீர்” (சங் 145:15)    ...