பெலவீனங்களை தாங்குகிறவர்

கிருபை சத்திய தியானம்  ஆகஸ்ட் 10       பெலவீனங்களை தாங்குகிறவர்         ரோமர் 8:26-39...

Read More