சகலத்தையும் புதிதாக்கும் தேவன்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஆகஸ்ட் 5          சகலத்தையும் புதிதாக்கும் தேவன்             வெளி 21:1-8...

Read More