தேவனால் எல்லாம் கூடும்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜுலை 27            தேவனால் எல்லாம் கூடும்           லூக்கா 1:27– 38...

Read More