தேவனுடைய மகிமைக்கென்று

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜுலை 26             தேவனுடைய மகிமைக்கென்று         2 தெச 3:1–10...

Read More