இயேசு கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருத்தால்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஏப்ரல் 21              இயேசு கிறிஸ்துவில்  நிலைத்திருத்தால்      ...

Read More