Daily Archive: April 13, 2017

0

நீதியுள்ளவன் இன்னும் நீதிசெய்யட்டும்(New)

கிருபை சத்திய தின தியானம்  ஏப்ரல் 13                   நீதியுள்ளவன் இன்னும் நீதிசெய்யட்டும்            வெளி 22:1-21 “அநியாயஞ்செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயஞ்செய்யட்டும்; அசுத்தமாயிருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாயிருக்கட்டும்; நீதியுள்ளவன் இன்னும் நீதிசெய்யட்டும்;...