கர்த்தருடைய கற்பனை

கிருபை சத்திய தின தியானம் மார்ச்: 22             கர்த்தருடைய கற்பனை         உபா 10 :1 – 13...

Read More