Daily Archive: December 21, 2016

0

வழிகளை சிந்தி

கிருபை சத்திய தின தியானம் டிசம்பர் 21                     வழிகளை சிந்தி                     சங் 119:57–64 “என் வழிகளைச் சிந்தித்துக்கொண்டு, என் கால்களை உம்முடைய...