நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார்

கிருபை சத்திய தின தியானம் நவம்பர் 12           நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார்       ரோமர் 8:30-39...

Read More