Daily Archive: November 4, 2016

0

உலக சிநேகம்

கிருபை சத்திய தின தியானம் நவம்பர் 4             உலக சிநேகம்          யாத் 34:1-12 நீ போய் சேருகிற தேசத்தின் குடிகளோடு உடன்படிக்கை பண்ணாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு; பண்ணினால் அது உன் நடுவில் கண்ணியாயிருக்கும்‘ (யாத் 34:12)      தேவனுடைய பிள்ளைகள், தாங்கள் ஐக்கியம்கொள்ளும்படியான மக்களைக்குறித்து எச்சரிக்கையாய் இருக்கவேண்டும்....