வேறே விருப்பமில்லை

கிருபை சத்திய தின தியானம் அக்டோபர்:22   வேறே விருப்பமில்லை   சங் 73:16-28 “பரலோகத்தில்...

Read More