தேவ வல்லமை

கிருபை சத்திய தின தியானம் செப்டம்பார்:22            தேவ வல்லமை            எண் 14:10-20 ‘என்...

Read More