சாந்த குணம்

கிருபை சத்திய தின தியானம் செப்டம்பர் 15               சாந்த குணம்             மத்தேயு 5:1–10...

Read More