முடிவைப் பார்

கிருபை சத்திய தின தியானம் செப்டம்பர்:13              முடிவைப் பார்              வெளி 22:1–11...

Read More