ஆத்தும ஆகாரம்

கிருபை சத்திய தின தியானம் செப்டம்பர்:3           ஆத்தும ஆகாரம்        மத்தேயு 4:1-11 “மனுஷன்...

Read More