பரிசுத்தமாகுதல்

கிருபை சத்திய தின தியானம் செப்டம்பர் 2      பரிசுத்தமாகுதல்        கலாத்தியர் 5:15–26 “மாம்சம்...

Read More