பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஆகஸ்ட் 29        பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து    பிலிப்பியர் 4:1-13...

Read More