கர்த்தர் ஆதரவாக இருப்பார்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஆகஸ்ட் 24       கர்த்தர் ஆதரவாக இருப்பார்   ஏசாயா 31:1-9 “பறந்து காக்கிற...

Read More