கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறார்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஆகஸ்ட் 23        கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறார்     சங் 107:20-30...

Read More