நீ வெட்கப்படுவதில்லை

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஆகஸ்ட் 18             நீ வெட்கப்படுவதில்லை              ஏசாயா 54:1-10...

Read More