பிரயாசம் விருதாவாயிராது

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஆகஸ்ட் :17         பிரயாசம் விருதாவாயிராது      1கொரி 15:50-58...

Read More