உமது சாயலால் திருப்தியாவேன்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஆகஸ்ட் 2    உமது சாயலால் திருப்தியாவேன்     சங் 17 : 1 – 15 “நானோ...

Read More