நான் போகும் வழியை அறிவார்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜூலை  24    நான் போகும் வழியை அறிவார்   யோபு 23 : 1  –17        ...

Read More