இரண்டு முத்துக்கள்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜூலை 23     இரண்டு முத்துக்கள்     ரோமர் 15 : 1-10 “பொறுமையையும்...

Read More