உன்னைத் தெரிந்துக்கொண்டேன்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜூலை  22    உன்னைத் தெரிந்துக்கொண்டேன்     ஏசாயா 48 : 1—10...

Read More