இந்த வீட்டுக்கு இரட்சிப்பு வந்தது

கிருபை சத்திய தின தியானம்  ஜூலை 20       இந்த வீட்டுக்கு இரட்சிப்பு வந்தது       லூக்கா19 : 1-10...

Read More