உன் நடுவில் இருக்கிறார்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜூன் 6     உன் நடுவில் இருக்கிறார்    செப்பனியா 3 : 10 – 20 ’உன்...

Read More