பார்வையடைந்த குருடன்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஏப்ரல் 29       பார்வையடைந்த குருடன்     மாற்கு 10 : 46 –52...

Read More