இரக்கத்தை சிநேகி

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஏப்ரல் : 27    இரக்கத்தை சிநேகி   மீகா 6 : 1  –  16 ‘மனுஷனே,...

Read More