பிதாவின் சித்தமில்லாமல்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஏப்ரல்  10         பிதாவின் சித்தமில்லாமல்    மத்தேயு. 10 :17 – 31...

Read More