வல்லமையுள்ளவர்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜனவரி 20         வல்லமையுள்ளவர்            எபே 3 : 12 – 21 ‘நாம்...

Read More