பொறாமை

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜனவரி 19              பொறாமை            ரோமர் 13 ; 1 – 14 ’பொறாமையும்...

Read More