உண்மையுள்ள தேவன்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜனவரி 15                உண்மையுள்ள தேவன்             நெகே 1 : 1 – 11...

Read More