புதிய மனிதன்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜனவரி 14             புதிய மனிதன்               2 கொரி  4  7 – 18 எங்கள்...

Read More