Daily Archive: February 6, 2015

Tamil Daily Devotional 0

பொறுமையின் பலன்

பிப்ரவரி 6                               பொறுமையின் பலன்                                   யோபு 42 : 1 – 17 ‘கர்த்தர் யோபின் முன் நிலைமையைப் பார்க்கிலும் அவன் பின் நிலைமையை ஆசீவதித்தார்.’ (யோபு 42 : 12)   யோபுவின் வாழ்க்கை ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் ஆவிக்குரிய பெரிய சத்தியங்களைப் போதிக்கிறத்யாயிருக்கிறது. அதேபோல் யோபுவின்...