உன்னைத் தெரிந்துக்கொண்டேன்

ஜூலை 22 உன்னைத் தெரிந்துக்கொண்டேன் ஏசாயா 48 : 1—10 ‘இதோ உன்னை புடமிட்டேன்; ஆனாலும்...

Read More